Детска градина Монтесори Планета България обявява прием на деца от яслена до предучилищна възраст в гр. Плевен

Детска градина Монтесори Планета България обявява прием на деца от яслена до предучилищна възраст в гр. Плевен

16.05.2021

В Мотнесори Планета Детска градина, гр. Плевен децата и учителите са щастливи!

Всяко дете получава индивидуална грижа и отношение, свързани с неговите интереси, потребности, мечтите и заявките на родителите !

Всички учат, почиват, общуват и се забавляват!

Защото сме екип!

За записване за лятна занималня, както и за новата учебна 2021/2022 година:

Монтесори Планета Детска градина България, гр. Плевен

Кв "Сторгозия" , срещу бл. 27

тел. 0896699274

www.montessori-planet.online

С лиценз № 269, издаден на 02.07.2020 г. от Министерството на обрзованието и науката на основание чл. 334, ал. 4 от Закона за предучилищносто и училищното образование – за вписване в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование ДЕТСКА ГРАДИНА МОНТЕСОРИ ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ- гр. Плевен е първата детска градина в Плвен, вписана в регистрите на МОН и отговаряща на всички изисквания и стандарти за детска градина и се намира на адрес:

гр. Плевен, обл. Плевен, жк. к. „Сторгозия“ № 93 (срещу бл. 27)

Детска градина Монтесори Планета България обявява прием на деца от яслена до предучилищна възраст в гр. Плевен и стартира предстоящата учебна година стартира с изцяло обновена база, просторен двор, екип от млади педагози и специалисти в областта на педагогиката и психологията, които притежават познания за развитието на детето , наблюдават и откриват различията в уменията и специалните интереси на децата и осигуряват възможности за избор на дейности и материали; планират и организират пространството и дейностите така, че да отговарят на нивото на развитие на всяко дете :

# Групи с малък брой деца, с индивидуален подход, съчетаващ етапа на развитие, силите и потребностите на всяко дете, което им дава възможност да се чувстват добре, засилва се тяхната компетентност и самоуважение.

# Организираната среда е подкрепяща и стимулираща уникалните умения и интереси на отделното дете.

# Провеждаме се интензивна подготовка за училище и децата получават в края обучението си #Удостоверение за #завършено #задължително #предучилищно #образование

# Организирано е обучение по английски език, зумба и арт-ателиета

# Организацията на възпитателно-образователния процес е гъвкава , осигурена е възможност за целодневно, полудневно и почасово посещение.

# Програмната система е базирана на метода Монтесори, което осигурява реална връзка на знанията с практическото им приложение.

#Децата се насърчават да решават проблеми, да инициират дейности, да проучват, експериментират, да задават въпроси и да придобиват опит; активно да общуват и да си сътрудничат в група и екип; да изучават своите чувства и изграждат конструктивно поведение; да изграждат позитивна самоидентичност и толерантност към различията;

# Децата имат възможност да се самоорганизират и правят избор между различни дейности; да развиват чувството за принадлежност и идентичност

# Условия, изцяло съобразени с времената на COVID-19

# Удостоверение за училищна готовност

Подобни