Град Плевен има вече своята първа частна детска градина - ДЕТСКА ГРАДИНА МОНТЕСОРИ ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ - гр. Плевен!

Град Плевен има вече своята първа частна детска градина - ДЕТСКА ГРАДИНА МОНТЕСОРИ ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ - гр. Плевен!

04.09.2020

С лиценз № 269, издаден на 02.07.2020 г. от Министерството на обрзованието и науката на основание чл. 334, ал. 4 от Закона за предучилищносто и училищното образование – за вписване в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование  ДЕТСКА ГРАДИНА МОНТЕСОРИ ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ- гр. Плевен е първата детска градина в Плвен, вписана в регистрите на МОН и отговаряща на всички изисквания и стандарти за детска градина и се намира на адрес:

гр. Плевен, обл. Плевен, жк. к. „Сторгозия" №  93 (срещу бл. 27)

Детска градина Монтесори Планета България обявява прием до 10 септември на деца от яслена до предучилищна възраст в гр. Плевен и стартира предстоящата учебна година  стартира  с  изцяло обновена база, просторен двор, екип от млади педагози и специалисти в областта на педагогиката и психологията, които притежават познания за развитието на детето , наблюдават и откриват различията в уменията и специалните интереси на децата и осигуряват възможности за избор на дейности и материали; планират и организират  пространството  и дейностите така, че да отговарят на  нивото на развитие на всяко дете :

 • медицинско обслужване ;
 • здравословна храна, доставяна от детска кухня Фуристо ; 
 • малък брой деца, с индивидуален подход,  съчетаващ етапа на развитие, силите и потребностите на всяко дете, което  им дава възможност  да се  чувстват добре, засилва се тяхната компетентност и самоуважение.

Организираната среда е подкрепяща и стимулираща уникалните умения и интереси на отделното дете. Провежда се интензивна подготовка за училище и децата получават в края обучението си Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование , което им дава възможност за избор на учебно заведение, в което  да продължат образованието си. 

Организирано е  обучение по английски език, зумба и арт-ателиета.

Организацията на възпитателно-образователния процес е гъвкава , осигурена е възможност за  целодневно, полудневно и почасово посещение.

Програмната система е  базирана на метода Монтесори, което осигурява реална връзка на знанията с практическото им приложение.

Децата се насърчават да решават проблеми, да инициират дейности, да проучват, експериментират, да задават въпроси  и да придобиват опит; активно да общуват и да си  сътрудничат  в група и екип; да изучават своите чувства и изграждат конструктивно поведение; да изграждат позитивна самоидентичност  и толерантност към различията; да се самоорганизират и правят избор между различни дейности; да развиват чувството за принадлежност .

Педагогическата практика е иновативна и ефективна.         

Родителите са наши партньори и имат възможност да получават повече информация относно възпитанието и обучението в предучилищна възраст; да избират  според своите възможности и умения  как да  бъдат  полезни на децата и работата в детското заведение; да повишават своята компетентност ; да формират ефективна родителска общност и активно да участват  във функционирането на детската градина.

ДЕТСКА ГРАДИНА МОНТЕСОРИ ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ- гр. Плевен предоставя КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ , СЪОТВЕТСТВАЩО НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ВРЕМЕТО. 

Детска градина Монтесори Планета България - гр Плевен с Лиценз от Министерството на образованието 269/2.07.2020 г. Е точното място за Вашето дете, защото разполага и осигурява:

 • Малки групи
 • Голям екип от млади професионалисти
 • Млади учители, сертифицирани по метода Монтесори 
 • Обучение, съобразено с изискванията на МОН
 • Логопедична оценка при постъпване в детската градина
 • Обучения и подкрепяща среща, адекватни на съвременните изисквания, европейски стандарти, законодателство  и нужди за включващо обучение на деца със специални потребности, с включена най- висококвалифицирана терапевтична грижа
 • Допълнителни занимания и спорт
 • Голяма реновирана база
 • Огромен двор с парк 
 • Био градинка 
 • Яслена група
 • Храна, изцяло съобразена с възрастта на децата и специални хранителни режими, когато се налага- Условия, изцяло съобразени с времената на COVID-19 

Удостоверение за училищна готовност 

ЗA ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

Уеб сайт:

https://www.montessori-planet.online/ 

Тел: 0896 699 274; 0886 808 819

e-mail: montessori.planet.bulgaria@gmail.com

Подобни